Ára Yvytuguasu hatã vai / La Tempestad

Ohaiva’ekue: Alexander Pushkin ¦ Omoñe’ẽasa: Cristhian Encina

Ára yvytuguasu hatã vai

 

Yvy atyhárupi, ipya’éva kavaju ombopépa umi y’atãhaviru hypýva…

Peteĩ gotyo ha’éñomi tupao ikaraíva ojekuaa tapére.

…………………


Hákatu upéichahágui ho’apa yryjúi ha y’atãhaviru

ho’ápa amandau kakuaaicha.

Peteĩ turuñe’ẽ pepo hũ verápe, oveve peteĩ yryvu pe trineo ári.

¡Upe pyahẽ omombe’u oĩha vy’a’ỹ!

Kavajukuéra iguata pya’éva omaña mombyry hi’ãháre ha ohupijoáite iñakãrague ha huguái…

ZHUKOVSKI

Ary 1811 ipahárõ ohóvo, umi mandu’aita vy’a oĩrõguare, oiko jekoraka’e, aipo Gravrila Gavrinovich R** imarangatuetéva  ijyvymba’éva Nenarádovo-pe. Ha’e ojeikuaa opa gotyoite imba’e porã ha heko horýre; hogaygua jerére oikóva oho jepi tapiaite omomaitei ha ohecha chupe, peteĩ okaru hag̃ua, omboy’u hag̃ua, térã oñembosarai hag̃ua hembireko ndive, ha ambuekuéra ohecha hag̃ua itajýra; Maria Gravrilovich-pe, peteĩ kuñataĩ ojehecharamóva, hetejojágui, ikelembu ha oguerekóva papokõi ary. Ojehecha chupe peteĩ kichiha iviru hetáva ndive ha heta oipota chupe hembirekorã térã ita’yrakuérape g̃uarã.

Maria Gavrilovich ojetavy’ova’ekue umi haihára frances ñemombe’u aranduete rupi, ha upeichágui ha’e henyhẽ mborayhúgui. Pe oiporavova’ekue imborayhu jararã ha’ékuri peteĩ milíko mboriahumi hi’arapytu’uvahína upe aldea-pe. Hemby ja’e hag̃ua upe karia’y hendyha avei upe mborayhujováipe ha imborayhujára túva ha sy oikuaávo upe joayhu jovái, ombotove pe kuñataĩmejepe imandu’a hag̃ua hese, ha pe karia’ýpe ohecha vaíve hikuái peteĩ asesor nomba’apovéivagui.

Ha ãva ojoayhúva tapiaite oñomomaitei kuatiañe’ẽ rupi ha opa ára ojohecha hikuái peteĩ kuri’ytýpe terã peteĩ tupão’i tujápe. Ha upépe oje’e ojupe opa ára ojohayhutaha, oñembyasy hikuái imborayhu rapépe ojuhúgui hikuái peteĩ apañuái ha opa mba’e ojapótava omoñepyrũvo hikuái ára oúvape g̃uarã. Ikuatiañe’ẽ ha iñemongetakuérape omoñepyrũ hikuái pe mba’e ojapótava ha katuete omboyketaha ko apañuái: —jepe ndaikatúirõ ñane mborayhu ipytuhẽ ha pe kuñataĩ túva ha sy aña rembipota ombohapykuérõ ñande vy’a, ndaikatuichéne ñamboyke ko apañuái. Ko temimo’ã omboypýkuri tenondete ko karia’y ha ombopoty Maria Gavrilovich apytu’ũme peteĩ jehechagua’u mborayhu rehegua.

Og̃uahẽ araro’y ha opa umi jehecha ñemi, hákatu umi jehai ojupe hokyve. Mayma kuatiañe’ẽmeVladimir ojerure asy imborayhu járape ojerovia hag̃ua hese, omenda ñemi hag̃ua hikuái, okañy hag̃ua peteĩ ára mbykymi aja ha upéi ñesũháme itúva ha isy renondépe, ha ãva, ojeikuaa porãmaháicha, ipahápe oiporiahuverekóta chupekuéra upe mba’eguasu ojapóvare hikuái ha avei imborayhu ñembyasýre ha katuetei he’íta chupekuéra:

—¡Peju taporoañuã ha taporohovasa!

María Gavrilovich heta ára ipy’amokõi; heta jey omboyke umi apopyrã okañy hag̃ua. Hákatu ipahápe omoneĩ: Pe ára oiporavóva hikuái, Gavrila ndokarupyhareiva’erã ha japúpe ohóta ikotýpe iñakãrasýgui. Imongakuaahakue oipypyvõta chupe okañy hag̃ua; mokõivéva osẽva’erã yvotytýpe okẽ kupérupi, ha pe yvotyty rire og̃uahẽ hikuái peteĩ trineo-pe oñembosako’íva osẽ hag̃ua ha oho hikuái po verstas Nenarádovogui, Zhádrino tava’i óga yvyra tupãópe oha’ãrõháme chupe Vladimir.

Upe ára mboyve Maria Gavrilovna ndokeiete pyhare aja; oñembosako’i, ombyatypa ijaoguýpegua ha ijao pukukuéra; ohai peteĩ kuatiañe’ẽ puku pe kuñataĩme g̃uarã, iñangirũ ha ambue itúva ha isýpe. Omomaitei ohokuévo chupekuéra umi ñe’ẽ ñanemopirĩvévape, oñeñyrõ pe hembiapóre pe mborayhu añetetéva omyañágui chupe ojapo hag̃ua, ha ombopaha he’ípe pe ára itúva ha isy ohayhuetéva renondépe oñesũme ha oñyrõme chupe ha ha’e omboajéne pe ára pukukue oikove aja.

Omboty rire mokõivéva kuatiañe’ẽ peteĩ Tula estampillape, ojehechaukahápe mokõi korasõ hendy asýva ha he’ihápe mborayhu añete, ko’etĩ mboyvete ojeity hupápe ha opyta oke. Hákatu ndaikatúi oke porã ohechágui iképe heta mba’e omondýiva chupe. Peteĩ ikerechápe ohecha oguapy jave pe trineo-pe oho hag̃ua omenda, itúva ojokoha chupe, ombotyryry chupe pe yrypy’avevére oñembosaráipe hese ha omoinge chupe peteĩ koty yvyguypegua hugua’ỹvape… ha ha’e ho’a ohóvo huguápe peteĩ kyhyje jarýi nañamombe’ukuaa’ỹháicha ikorasõme. Térã ohecha Vladimir-pe hete jepyso kangymíre huguypa pe ñana ári. Ha kóva, omanopotáma, ojerure asy chupe peteĩ ñe’ẽ sẽ oikutúva chupe ijapysápe oñembosako’i hag̃ua pya’e omenda hag̃ua hendive… Ambue jehechavygua’u ivaietéva ha noñeikũmbýiva oñani ojoapykuéri iképe.

Ipahápe opu’ã, hova jepokave jepiverõguáichagui ha peteĩ akãrasygua’úrema. Itúva ha isy ohechakuaa huguypatamaha;  angekói rehe ha ojoapykuéri oporandu chupe hikuái

—Mba’épa ojehu ndéve Masha. Masha, nanderasyipahína — oporandu hetágui oipy’apy vai hikuái chupe. Ha’e oñeha’ãmbaite ombopy’aguapy hag̃ua chupekuéra, hory hag̃ua, hákatu ndaikatúi.

Og̃uahẽ ka’aru. Pe py’añemongeta ohasaha ipaha ára ipehẽnguekuéra ndive ojopy chugui ikorasõ. Omomaiteipahájeko opavavépe py’akirirĩme, umi avápe, umi mba’e ojeréva hesépe. Omoĩ hikuái aripaka ári tembi’upyhare. Ikorasõ oñepyrũ onundu pya’eve. Iñe’ẽryrýipa, omombe’u ndokarupyhareseiha ha omomaiteipaha itúva ha isýpe. Ko’ãva ohetũ ha ohovasa chupe, ojapoháichajepi: Ha’e haimetete oñepyrũ hasẽ. Og̃uahẽvo ikotýpe ojeity apykajegua ári ha oñepyrũ hasẽsoro. Pe kuñataĩ oñeha’ã ombopy’aguapy hag̃ua chupe ha ombohetia’ejey hag̃ua. Ndaipóri ojejapova’erã. Peteĩ aravo mbyte haguépe Masha ohejaite itúva róga koty, ha heko menda’ỹ ñemi…

Okápe ho’a yrypy’aveve. Yvytu oguahu, okẽnguéra oryrýi ha ipu ombotývo ojuehe; opa mba’e ha’e oimo’ã omaña ñemiha hese ha oĩha peteĩ jurupyasy vai hese. Ndohasái are pe ógape oñekirirĩmbaite hag̃ua ha oképa hag̃ua hikuái. Masha oñemama peteĩ ahojápe ha omoĩ peteĩ ao haku porãva ijehe, ojapyhy ijeguaka ryru’i ha osẽ óga atukupe gotyo. Omopu’ã ohóvo hapykuéri mokõi ao apakuapy. Osẽ hikuái yvotytýpe. Pe yrypy’aveve ndoguapýi; yvytu oipeju Masha rovaitére ha oñeha’ã ojoko ko kuñataĩ okañytávape. Oñeha’ãmbaite hikuái og̃uahẽ hag̃ua pe yvotyty paha peve. Tapépe oha’ãrõ chupekuéra pe trineo. Kavajukuéra hatãmba ro’ýgui; Vladimir mba’eyrukavaju mboguataha ojehecha omýi umi vara mbyte rupi, ojoko aja umi kavaju resaitepekuéra. Oipytyvõ pe kuñataĩme ha imongakuaakuépe oñemohenda porã hag̃ua ha avei ivokokuéra ha pe jeguaka ryru’i, ojapyhy kavajukuéra sã ha upéi kavajukuéra oñepyrũ oñani oveveramoguáicha.

Jaheja sapy’aitemi mba’yrumymba mboguataha Terioshka oñangareko kuñataĩ rehe ha jaguerova ko’ág̃a ñande jesareko ñande karia’y korasõ mborayhu rekávo gotyo.

Vladimir upe árape nahendái mamove, ou ha oho ágotyo ha pégotyo. Pyhareve oho oheka pa’i Zhádrino-pe, ha oĩ hi’ári omoneĩ meve oipytyvõtaha chupekuéra, upéi oho oheka ipainorãnguéra umi karaiguasukuéra upe táva rupigua. Tenondete ohova’ekue ohecha ha’ékuri  milíko ojerretiramava’ekue poyvi rerahahare hérava Dravin, karai oguerekóva irundypa ary ha omoneĩva chupe py’arorýpe. Ko tembiasa omomandu’a karaípe umi ára ymáre  ha avei umi husar-kuéra akãhatãnguére. Dravin ombopy’arova Vladimir-pe opyta hag̃ua okaru hendive ha he’i chupe umi ambue mokõi hechahára avei naiñapañuaichéne oipytyvõ hag̃ua chupe. Ha upe jave, okarupa riréma og̃uahẽ yvyra’ãhára Schmidt, hemberaguepa ha ij-espuela reheve, mitãrusu papoteĩ arýnte oguerekóva, tahachiguasu távapegua ra’y, nda’areiete oikeva’ekue ulano-kuéra apytépe, ha’éva milikokuéra oñorairõva kysepukúpeMokõivéva omoneĩ chupe oipytyvõtahaVladimir-pe, ha avei oñe’ẽme’ẽ chupe py’amokõi’ỹre hekove jepe ome’ẽtaha hikuái ani hag̃ua mba’evevai ojehu Vladimir-pe. Vladimir oñañua py’arorýpe chupekuéra ha oho hógape oñembosako’i omenda hag̃ua.

Heta aravóma ohasa ho’a rire pyhare. Vladimir omondo ijeroviapyTerioshka-pe peteĩchagua trineo hérava troika reheve Nenarádovo távape ha omyesakã porã chupe oñeikũmby porã hag̃uáicha mba’épa ojejapova’erã, ha ojerure oñembosako’i chupe peteĩ trineo michĩ ikavaju peteĩva, ha ha’eñoite oho Zhádrino távape, tenda ojejuhuva’erãha Maria Gavrilovna ndive ohasa vove mokõi aravo. Ha’e oikuaa porãvoi tape ha mokõipa aravo’ínte oikotevẽjepi og̃uahẽ hag̃ua upépe.

Hákatu, Vladimir ombohapykuévo ogakuéra oike hag̃ua ñúre, opu’ã sapy’a yvytu hatã ha oñepyrũ haivi yrypy’aveve ha ndaikatúi ohecha hape. Peteĩ aravo’ípe tape henyhẽmbáma yrypy’avevégui, ñupyso pe pytũmby ahoja sa’yjuvy ojehecha hapére ho’aveve umi yrypy’a morotĩ; yvága oñembojehe’a yvy ape rehe. Vladimir ojejuhu pe ñu mbytépe ha oñeha’ãrei ojevy hapekue rupi; kavaju oguata kũsẽme ha py’ỹi ojejuhu peteĩ yrypy’aveve pu’ãndi ha oikepaite ipype; pe trineo oñembojerova py’ỹiete. Vladimir oñeha’ãmbaite ani hag̃ua ojavy hape. Hákatu ha’ete chupe ohasahaguéma peteĩ aravo mbyte ha ne’írã gueteri ohupyty Zhádrino ka’aguy. Ohasa ambue pa aravo’i ha ne´irãnte ka’aguy ojehecha. Ikavaju oñepyrũ ikangy ha pe karia’y py’ỹiete ojasuru iku’a peve pe yrypy’avevepe hy’ái hykuepaite.

Ipahápe Vladimir ohechakuaa ndohoiha haperã rupi. Opyta, oñepyrũ oñeakãngeta, oñeha’ãmbaite imandu’a hag̃ua, ha upéicha heta oñeakãngeta rire oimo’ãvaicha ojereva’erã ijakatúa gotyo. Ha ojere herekua gotyo. Ikavaju tengeténgepe oñemotenonde ohóvo. Peteĩ aravóma oguata ohóvo. Zhádrino nambombyryvéimava’erã. Oguata ha oguata, ha pe ñu ndopamo’ãivoi. Opa gotyo yrypy’aveve ha yvy’apu’ámante henyhẽ: itrineo py’ỹi oñemboyke ohóvo ha ha’e omoñembo’y jeýjepi. Aravokuéra ohasa ha Vladimir oñepyrũ ojepy’apy añetete.

Ipahápe ojehecháma peteĩ mba’e ipytũva ijyke gotyo. Vladimmir ojere upe henda gotyo. Ojávo ohecha peteĩ ka’aguy. Aguyje Tupãme —oñepy’amongeta— ag̃uima ñaĩ chugui. Oikundaha pe ka’aguy tuichaháicha ojeroviápe og̃uahẽtaha pya’e pe tape oikuaáva térã oñemboykéjepe hese; Zhádrino táva katu oĩ ka’aguy ojehasapa gotyo. Pya’e ojuhu tapykuére ha oike pypukuve umi yvyrakuéra kuarahy’ã rupi araro’y omboiva’ekue. Upépe yvytu ndaikatúi omyasãi ipokatu. Pe tape ndaijyvy’ái, kavaju hetia’eve ha Vladimir ipy’aguapyve.

Hákatu oguata ha oguata ha Zhádrino táva ndojekuaái mamove gotyo: pe ka’aguy ndopamo’ãivoi. Vladimir ohechakuaa ñemondýipe oikepypukuhague peteĩ ka’aguy oikuaa’ỹvape. Py’aropu ipopa’ã hese. Oñatõi hatã tukumbópe ikavaju, pe mymbami opo oñani hag̃ua tenondete, hákatu upe riremínte oñepyrũ mbegueve oho ha papo aravo’i rire Vladimir oñeha’ãvérõ jepe kuri, ndohomombyrýi hikuái.

Mbeguekatúpe umi yvyrakuéra oñepyrũ hesakã ha Vladimir osẽ pe ka’aguýgui: Zhádrino mamove gotyo ndojehechái. Oiméne pyharepytémanera’e. hesay oñepyrũ osyry hopepíre, ha oikundaha Tupã poguýpe. Aravai opa sapy’a, arai oñembohete mbosa’i, henondépe ojeipyso peteĩ ñu henyhẽva tapeyvoty morotĩ ha hi’apenúva ohóvo. Pyhare hesakã porã. Vladimir namombyryetéi ohecha peteĩ tava’i oguerekóva irundy térã po oga’i ha oñembohape upe gotyo. Pe óga yvyra tenondegua renondépe ojepoi pe trineo-gui, oñemboja pya’e pe ovetãre ha oporohenói. Ndahetái aravo’i rire ojehupi pe yvyrape ombotýva okẽ rovetã’i ha peteĩ karai tuja hendyváva ojehechauka upérupi.

—Mba’épa reikotevẽ.

—Mombyrýpa oĩ Zhádrino.

—Reikuaase mombyrýpa oĩ Zhádrino.

—Héẽ, mombyrýpa.

—Namombyryetéi. Oiméne ko’ág̃a pa versta. [peteĩ versta niko 1067 km.]

Ohendúvo Vladimir pe iñembohovái ojapyhy iñakãregua ha opytaite hendápe ñemondýipe peteĩ kuimba’e ojejukátavarõguáicha jejuvýpe hembiapovaikuégui.

—Ha nde moõguapa —Oporandu pe karai tuja.

Vladimir naiñakãi ñeporandukuérape g̃uarã.

—Chekarai —he’i pe tuja’ípe— Ndaikatuichénepa rehecha chéve kavaju Zhádrino peve aha hag̃ua.

—Ore, orekavajúpa— ombohovái pe tuja.

—Térã peteĩ tapicha chembohapéva jepe. Ahepyme’ẽta pejeruréva.

—Chera’ãrõmi— ombohovái pe tuja opoívo pe okẽ rovetã’i yvyrape mbotyhágui.— Toho nendive che ra’y; ha’e nemoirũta.

Vladimir opyta oha’ãro chupe. Ndohasái peteĩ aravo’i oñehenduka hag̃ua ombotambota ikuãmbyte apýrape. Pe okẽ rovetã’i yvyrape mbotyha ojeipe’ajey ha tuja rendyvavukúpe ojehechajey.

—Mba’épa reipota.

—Mba’épiko oiko nde ra’ýgui.

—Osẽtama. Naneratãipara’e. Eike eñembyaku kotýpe.

—Aguyjeme’ẽ ndéve. Embou pya’énte nde ra’ýpe.

Okẽ ochiã: osẽ peteĩ karia’y peteĩ jaguándi oñepyrũva oguata henondepekuéra, py’ỹinte ohechauka haperãnguéra, térã oheka umíva yrypy’aveve atýpe oñotỹva’ekue.

—Mba’e aravópa. Oporandu Vladimir.

—Ag̃aite ko’ẽtĩta – ombohovái pe karia’y hérava Mujik, ha Vladimir nombohovaivéima peteĩ ñe’ẽpe jepe.

Otokoro’opa umi ryguasumekuéra ha ko’ẽtĩma og̃uahẽvo hikuái Zhádrino távape. Oñembotypa tupão. Vladimir ohepyme’ẽ pe karia’ýpe ha oho pa’i róga gotyo. Hova renondépe ndojuhúi itroika. ¡Mba’e marandúpa oha’ãrõ chupe!

Jahajeýna umi karaikuéra marangatuete rógape ha jahecha mba’épa oje’ehína upépe.

—Ha mba’eve.

Karaikuéra opáy ha opu’ã ha oho kotyporomomaiteihápe. Gavrila Gavrilovich, iñakãngao aku jeke hag̃uáre ha ijao akúre avei, ha Praskovia Petrovna, ijao puku akúre avei. Omoĩ hikuái samovar ha Gavrila Gavrilovich omondo hembiguai kuñáme ápe ohecha hag̃ua mba’éichapa oñeñandu Maria Gavrilovich ha opytu’u porãpara’e. Pe kuñataĩ ojevy ohecha rire María-pe ha omombe’u karaikuérape kuñataĩ Gavrilovich ndokeporãihague, upéicharõ jepe ko’ág̃a oñeñandu porãveha ha omomaiteitaha chupekuéra ag̃aite. Ha upe jave, oñembotývo okẽ ha Gavrila Gavrilovich oñemboja omomaitei hag̃ua isy ha itúvape.

—Mba’éichapa reñeñandu neakãgui, Masha.— oporandu Gavrila Gavrilovich.

—Añeñandu porãve che ru.— ombohovái Masha.

—Oiméne katuete kuehe ndepochyra’e Praskovia Petrovna ndive.

—Ikatunera’e, che sy.— ombohovái Masha.

Pe ára vy’apópe ohasa, hákatu pyhare jave Masha oñeñandu vaiete. Omondouka hikuái távape pohãnohára rekávo. Kóva og̃uahẽ pytũmbývo ha ojuhu pe hasývare oñe’ẽmbareíma hasyetégui. Oñemba’asyjehesa’ỹijo chupe akãnundu pepe, ha pe hasýva anga mokõi arapokõindy aja ipo pa’ã po’i jepi hese tekove rerahaha.

Avave pe ógape ndoikuaái pe ñekañy mo’ãre. Umi kuatiañe’ẽ ohaiva’ekue kuehe ojehapypa: hembiguái, okyhyje umi karaikuéra pochývagui ha avavépe nde’íri mba’eve. Pa’i, pe milíko poyvi rerahahare, yvyra’ãkuaahára hemberaguéva ha pe ulano michĩmiva nda’ijuru po’ígui, ha ojapo porã hikuái upéva. Terioshka mba’yrukavaju mboguataha ndopoireíre jepi ikũgui, oka’úrõ jepe. Ha kóicha ja’éne umi oñembohyke’yva’ekue ko ñemenda ojejapo hag̃ua oñongatu kirirĩetépe ko mba’e oñeimo’ãva’ekue ojejapotaha. Hákatu, Maria Gavrilovna oñe’ẽmbareíva akãnundúgui omombe’újepi pe ojapótava’ekue. Hákatu, iñe’ẽnguéra ijavoraipávaicha ha upévare isy ndaikatúi oikũmby, ha pévare ndojeíri ijykéregui, peteĩ mba’énte ikatu oikũmby ha upéva ha’e imembykuña itarovaiteha mborayhúgui Vladimir Nikoláyevich-re ha katuete pe mborayhu ha’eneha pe imba’asy rapo.

Kuñakarai omombe’u iménape, avei hogaygua ykeregua ha ipahápe ohechakuaa hikuái upéva ha’eha Maria Gavrilovna poravi, ha kóva renondépe avave ndaikatúi oñemoĩ oñorairõ, mboriahu ndaha’eiha peteĩ angaipa, ndojeikoha virúre, ojeikoha añetehape peteĩ irũndi, ha upéicha ombopuku hikuái. Umi je’e’ỹ marandu ñanepytyvõ katuete ndaikatúi jave ñañeha’ãmbaitérõ jepe ñañemomarangatu hag̃ua.

Upe aja, kuañataĩ Maria oñepyrũ oñeñandu porãve. Vladimir-pe aréma ndojehechavéi Gavrila Gavrilovich rógape. Vladimir ipy’amokõi pe ñemomaiteipohýindi. Oñembopy’apeteĩ hikuái  omondo oheka ha omombe’u hag̃ua chupe pe iñe’ẽpaha ñeha’ãro’ỹ ha vy’apavẽ rehegua: omoneĩha hikuái iñemenda. Hákatu noñeha’ãrõi mba’eichaitépa ijurujái opytávo karaikuéra Nenarádovo-gua omoñe’ẽvo hikuái pe kuatiañe’ẽ ombohováiva iñepepirũ, peteĩ itarovávante ikatúne ohaíkuri péa! Upépe omombe’u chupekuéra araka’evéma nopyrũjeyvéima pe ógape, ha ojerure chupekuéra oñembyesarái hag̃ua chugui, ha’eha peteĩ kuimba’e ipo’a’ỹva imanóntema oha’ãrõva. Ha ohasa rire ndahetái ára oñemomarandu chupekuéra Vladimir oñembojoapyha ñorairõhakuérandive. Kóva ojehu ary 1812-me.

Heta ára aja avave noñanimái omombe’u pe ojehúva Masha-pe okueráva ohóvo. Kóva araka’eve naimandu’ái Vladimir-re. Are, heta ára ohasa rire, Masha ipy’amano ha ho’a ojuhúpe peteĩ kuatia térã ñemoihápe Vladimir réra umi milíko oguenohẽ  ojejapihagueBoródino-pe ñorairõ aja,  heta ojekyhyje iñakãnundu jeýro. Hákatu Tupã rupi, pe py’amano naimba’e’apoukái.

Ambue mba’evai ojehu Masha-pe, omano Gavrila Gavrilovich, ha oheja chupe ha’eño opa imba’ekue rehe. Hákatu upéva jepe nombopy’aguapýi chupe, oñembohyke’y Praskovia Petrovna ñembyasýre py’ajapu’ỹre ha oñe’ẽme’ẽ he’ípe araka’eve ndohoicheneha ijykéregui. Mokõivéva oheja Nenarádovo, vy’a’ỹ mandu’a renda, ha oho hikuái oiko ijyvykuéra oĩvape…

Ko’ápe avei ñembokihakuéra káva yvoty áricha ovevépa ko kuñataĩ porã ha viru heta jerére: hákatu ha’e avavépe nombopy’ajeroviái. Sapy’ánte isy omyaña jepi chupe oiporavo hag̃ua iñirũra hekove aja, hákatu María Gavrílovna ombotove iñakãmeha opyta oñepy’amongeta jepi. Vladimir ndoikovéima: omano kuri Moscú-pe, umi francés-kuéra oike ára mboyve. Imandu’a hese ha’e peteĩ  karaieteva’ekue Masha-pe g̃uarã; opa mba’e omomandu’áva chupe oñongatupa: arandukakuéra peteĩ ára ha’e omoñe’ẽva’ekue, ta’ãngakuéra, partitura ha ñe’epotykuéra ha’e ohaijeyva’ekue chupe g̃uarã. Hogaykereguakuéra oikuaávo ijurujái opytávo pe iñeha’ãrokuaáre ha oha’ãro jeikuaasépe mávanepa pe ipahaitépe omondohóne Artemisa mara’ỹ jeroviapy itasã.

Upe aja ñorairõguasu opámakuri verapy ndive oréve g̃uarã. Ore ñorairõha’aty ojevýma oúvo amo ore retã rembe’ýgui. Avakuéra oñani ohóvo omomorã hag̃ua chupekuéra. Ojeropurahéi umi purahéi verapy rehegua: Oikove Henri-Quatre, Valses Tiroleses ha Arias Joconde-gui. Umi tahachiguasu ohova’ekue ñorairoguasuhápe imitãrusúrõguare, ojevyjevy hikuái kuimba’e teéichama, otyarõmava ñorairõ ryakuã rupi ha henyhẽ kurusuñemboaje ijao pyti’árekuéra. Umi ñorairõhakuéra, iñemongeta vy’ápe ombojehe’ájepi hikuái Alemán ha Francés ñe’ẽ. ¡Mba’eichagua ára ñanderesarai’ỹtavare! ¡Ára verapy ha tetia’e rehegua! ¡Mba’eichaitépa operere korasõ oñeñe’ẽvo pe hetã ñe’ẽ! ¡Mba’eichaitépa umi tesay he’ẽ asy oñoñañuãvo hikuái! ¡Mba’eichaitépa oñembojehe’a ojuehe pe temiandu tetãrayhu ha Tupã rayhu! Ha chupe g̃uarã, ¡mba’eichagua aravo oñemboajeva’erã!

Kuñanguéra, rusa-kuéra renondépe avave noñemoĩchéne upe ararõguare. Pe korasõ atã ha’éva heseguakuéra opa rei. Pe akãraku añetete ñanembopy’aryrýi omomaiteívo umi verapy jarakuérape ha osapukái hikuái: “piipu”.

Ha iñakapytĩhakuéra yvytu rape gotyo omombo hikuái.

Máva tahachi ruso-pa ombotovéne uperõguare rusa-kuéra mboaje ha’ehague pe imarangatuvéva ha iporãvévã…

Upe ára mimbi verapyperõguare María Gavrilovna oikókuri isy távape …. Ha ndaikatúi ohecha mba’éichapa ombotuicha umi tavaguasuvéva hetãmegua umi ñorairõha jevy jey. Hákatu umi tava’ivépe akãraku mbyte tuichave hag̃ua. Peteĩ tahachi oguatárõ upérupi ha’e peteĩ mba’e oñembotuchaitereíva he’iségui verapy chupekuéra g̃uarã, ha pe oporohayhúva oñemondéva frac reheve nosẽporãi upégui.

Ja’émakuri Maria Gavrilovna ikorasõ atãrõ jepe henyhẽha ijerére umi kuimba’ekuéra hi’yuhéiva imborayhúgui. Hákatu opavave oñemboykétamante upégui peteĩ árape ovarõguare pe kuñataĩ rógape Coronel Husar-gua Burmin, ojejapiva’ekue… ha hova sa’yju he’iháicha umi kuñataĩ uperupigua. Oiméne oguereko mokõipa poteĩ ary rupira’e. Ou hendota ombosãsógui chupe ovichea hag̃ua ijyvy, oguerekóva Maria Gavrilovna tava’i yvyra ykére. María Gavrilovna-pe ohesarenói ha ohecharamoiterei chupe. Henondépe pe hova maña mombyry hetia’eve. Ndaikantúinte ja’e oñohesarenói jaha oñondive, hákatu ko ñe’ẽpapára, pe  hekove oikoháicha kuñataĩ renondépe; he’i ramóva:

Se amor non è, che dunque? [Ndaha’éiramo mborayhu, upéicharõ mba’énepa upe]

Burmin añetehápe ha’e peteĩ karia’y horýva. Oguereko pe mba’ekuaa omokorasõ mopirĩva kuñanguérape: pe karaiete mba’ekuaa ha kuña ñemboajeoguerohorýva ha’ekuéra, naimba’ejerurereígui ha omohe’ẽ hag̃ua peteĩ kachiãi pukarã avavépe nombopochýiva.  Heko María Gavrilovnandie imarangatu ha ijejapo’ỹ ; hákatu opa mba’e he’íva térã ojapóva, pe mitãrusu ãngue ha jesareko hese oparupiete oho hapykuéri. Ojogua ku heko kirirĩva ha ijapýrava, oãrõ jepe heta mbokũjapu omoneíva yma ha’e hague peteĩ karia’y reko vai, hákatu upéva nomomarãihekoMaría Gavrilovna renondépe, ku (opa mitakuña jepiguávaicha) oñyrõ añete umi tekovai ohechukáva py’amokõi’ỹ ha heko mbaretéva.

Hákatu opa mba’égüi…( iñemongeta kachiãi’ỹ ha horýha, pe hova sa’yju ha pe ijyva jokuávagüi), pe ohenói añetetéva chupe ha omboypýva ijehechagua’upýpe ha’e pe mitãrusu ñorairõha kirirĩ. María Gavrilovna ohechakuaa porã ohesa reinoha pe karia’ýpe ; ha katuetei ha’e avei pe ikatupyry ha hembikuaa rupi ohechakuaanera’e, ha’e María-pe ohesa renoiha avei. Ha mba’eichakuépa ha’e ndohechái chupe oñesũ henondépe térã ohendu he’írõ ohayhuha chupe ? Mba’épa pe ohape jokóva chupe.Okyhyje,ikoygua ;  katuetei oñembohyke’ýva mborayhu añetetévare, ñembovurei, térã pe  mborayhuñuhã omoĩva pe korasõ ñopũha? Chupe g̃uarã ha’e peteĩ mba’e ñongatupy . Hetã oñepy’amongeta porã rire, ohechakuaa mba’érepa pe ikuimba’e reko hendive ha’eha pe kyhyje koygua ; upévagui oñepyrũ ojati’ymyaña chupe ohechukápe chupe oikuaaseha chugui heta mba’e ha avei pe oñanduvýva hese ha, ikatuvove tahory asy chupe. Oñembosako’i peteĩ paha ñeha’ãrõ’ỹvape g̃uarã ha oha’ãrõ ñeha’ãrõkuaa’ỹre pe oñemombe’úvo chupe ha iñe’ẽ mborayhúndi he’ípe ohayhúha chupe ;  pe mba’e ñongatu ha’e terã ndaha’éipe pe ha’éva, ha’epeteĩ apañuái kuña korasõme ipohýiva. Pe ñuhã omoĩva chupe ipahápe oity pe oipotava’ekue : Burmin ikirirĩvéntema ha umi hesa hũ hendyve jepi ojesareko porãvo María Gavrilovnare, ku ha’etéicharõ pe jevy oha’ãrõitéva oñemoag̃uimaha. Hagayguakuéra ykére oikóva oñepyrũma omohyakuã pe ñemenda oñemo’ag̃uímavare, Ha Praskovia Petrovna hory asy ipahápe imemby ojuhúma haguére peteĩ ñembokiha hese g̃uarãite.

Peteĩ ára pe kuñakarai g̃uaig̃ui oguapy’hína kotymomaiteihápe, ha peichaháguinte Burmín oike pe kotýpe ha pya’e oporandu María Gavrilovna-re.

—Oĩ yvotytýpe.—he’i pe kuñakarai— Tereho ehecha chupe, che roha’ãrõta ko’ápe.

Burmín osẽ ha pe kuñakarai ipy’arory ha he’i ijupe: tamora’e ko árape tojeikuaa pe oñeha’ãrõva opárupi.

Burmín ojuhu María Gavrilovna-re peteĩ ykua ykére, peteĩ sauce guýpe, peteĩ aranduka ipópe ha ijao morotĩ asy reheve, peteĩ ñemombe’u puku ñorairõha kyhyje’ỹregua añetetéva. Umi ñeporanduita tenonde rire María Gavrilovna  omboyke sapy’a ijeheguiete iñemongetakuéra, omoapañuáipe kóicha iñemongetakuéra ikatúva katuetei osẽ pe mborayhu ñemombe’u ha’e oha’ãrõitéva. Ha upéicha ojehu: Burmin, ohechakuaápe pe ñemongeta ijetu’uha, he’i chupe are guivéma ohekaha omboty jevývo hag̃ua chupe ikorasõ ha ojerure asy chupe peteĩ aravo’i ojapysareko hag̃ua hese. María Gavrilovna omboty pe aranduka ha omaña yvy gotyo oikuaaykápe ohendutaha chupe.

—Rohayhu— he’i Burmín, ̶—che tavyete nderehe…—María Gavrilovna hova pytãmbaite ha iñakãityve. —Chevyroitékuri ajepokuaahaguérente rohecha ha rohendumínte opa ára jave…—María Gavrilovna imandu’a St. Preux  kuatiañe’ẽ tenondeteguare —Ko’ág̃a ika’arúma chehegui oñorairõ hag̃ua che poravíre; Pe mba’e chemomandu’áva nderehe, nde rova ra’ãnga ahayhu’etéva ha ndaimbojojaháiva che korasõ kuápe ojaitypóva ko’ág̃a guive ha’eta peteĩ ñembyasy ha vy’a che rekovépe g̃uarã; hákatu hemby gueteri chéve peteĩ mba’e ajapova’erã, amombe’u ndéve peteĩ ñongatupy ivaíva ha upéicha amopu’ã ñande mbytépe peteĩ mba’e araka’eve ndajahasamo’ãiva…

—Opa arantevoi kóva oĩva’ekue —ohapejoko chupe mbaretépe María Gavrilovna.  —Araka’eve che ndaha’einera’e nerembireko…

—Aikuaa upéva. —he’i chupe mbeguekatumi. —Aikuaa peteĩ árape nde reporohayhuhague, hákatu pe ñemano ha mbohapy ary reñembyasy… ¡Che María marangatuete ha aguerohoryeteva! Ani chemboyke pe mba’e añoite chembovy’áne, pe ñeimo’ã nde embopotýpe che vy’arã… Ekirirĩ, Tupãre ajerure ndéve. Eñopũ che korasõ chehegui péicharõ. Néi, aikuaa, añandu nde ha’eneha che mba’érãkuri, hákatu… che ha’e pe kuimba’e hye rakuvéva opavavégui…¡Che amendáma kuri!

María Gavrilovna omaña hese jurujáire.

—Aguereko che rembireko —ombopuku Burmín— ¡mbohapy ary rasáma ojapo ha ndaikuaái mávapa pe che rembireko, moõpa oĩ, térã ahechajeýnepa chupe peteĩ ára!

—Mba’e ko eréva —oñehenduka María Gavrilovna— ¡iñambueite! Ani rekirirĩ; upéi amombe’úta ndéve… eñe’ẽ, ajerure ndéve.

—1812 oñepyrũvo hikóni —omombe’u Burmín— aikundaha ahávo Vilna gotyo, oĩháme ore ñorairõha atyguasu. Ag̃uahẽvo pyhare oikévo peteĩ tenda marandu ñemondohápe, pya’e amboapykaka umi kavajukuéra, ha aimo’ã’ỹe ho’a peteĩ yrypy’aveve tuichaitereĩva, ha pe tenda marandu emondohápe tendota ha umi mba’yru mboguataha he’i porã chéve aha’ãrõ hag̃ua. Che ahendu umi ñe’ẽ, katu ndaikuaái mba’épa pe chemyañáva ha ndaikatúi ajejoko ha amboapykaka jevy kavajukuéra ha añepyrũ aikundaha pe áravai mbytépe. Mba’yru mboguatahápe oike iñakãme oho hag̃ua ysyry rembe’ýre, omombykýtava oréve ore guata mbohapy verstas rupi. Pe ysyry rembe’y henyhẽ yrypy’avevégui; pe mba’yru mboguataha ohasa pe tape rohoha rupi ha upéicha rojejuhu peteĩ tenda jeikuaa’ỹvape. Pe áravai ndohasái; ahecha peteĩ mba’e rendy’i ha roñemondouka upe gotyo. Rog̃uahẽ peteĩ tava’i yvyrape: tupãópe omimbi mba’e rendy kuri. Pe tupão noñembotýi hokẽ ha pe valla rupi ojehecha trineo-kuéra: tupão renonde rupi ou ha ohojoa avakuéra.

—Ko’ápe, ko’ápe! Ahendu ojesapukái chéve. Ñandejára moõpiko reikera’e —he’i chéve peteĩva.— Nde kichiha oime ipy’aho, ha pa’i ndoikuaái mba’épa ojapóta, ha roñembosako’íma roho hag̃ua kuri. Eike pya’e.

Kirirĩhaitépe ajepoi pe trineo-gui ha aike tupãópe ojehesapéva kangymi mokõi térã mbohapy tataindýpe. Pe kuñataĩ oguapy peteĩ apykapuku ári, hesayhína, ha ambue kuñataĩ oisyvamyakỹ chupe. Aguyje Ñandejárape —he’i ha’e—, reg̃uahẽma ipahápe. Haimetete neñe’ẽkarẽ ko kuñataĩre. Peteĩ pa’i tuja oja che ykére oporandu hag̃ua chéve:

—Ikatúmapa ñañepyrũ.

—Eñepyrũ, eñepyrũ katu pa’i, ha’e chupe amañayképe.

Omopu’ã hikuái pe kuñataĩme. Ndaivaíri chéve g̃uarã… Peteĩ tembiapo japurapópe ha ndaikatúiva ñañyrõ, ha añemoĩ ijykére altar renondépe: Pe pa’i hag̃ekuri: umi mbohapy kuimba’e ha pe kuñataĩ oñangareko kichiháre ha heseténte oñangareko. Romenda. Pe ñohetũ, oje’e oréve. Che rembireko omboja hova resa’yjumi che rováre. Che ahetũse chupe kuri… Ha’e osapukái: ¡Ndaha’éi ha’e, ndaha’éi ha’e! ha ho’a yvýpe py’ahóre. Paínonguéra omaña cherehe kyhyjepópe. Che ajere, asẽ tupãógui ajuhu’ỹre che rape jokóva, ajepoity kichihápe ha asapukái —¡¡Jaha!!

—Ñandejára ha Tupãsy —oñehenduka María Gavrilovna— Ha ndereikuaái mba’épa oiko ne rembirekógui.

—Ndaikuaái —ombohovái Burmín—, ndaikuaái mba’éichapa héra pe tava’i yvyyra amendahague, ndaikuaái mba’e tenda marandu mondohágui asẽkuri. Upérõguare nambotuichái pe kachiãipópe ajapova’ekue, ha aheja rire pe tupão apyta ake ha apáy pe ambue pyharevépe, marandu mondoha mbohapýpe. Che mongakuaáva’ekue omanókuri pe ñorairõme, ha upévare ko’ág̃a ndaikatúi aguereko peteĩ ñeha’ãrõkuaa jepe ajuhu hag̃ua pe kuñáre añembohory añava’ekuére ha ko’ág̃a che havira vaivevahína.

—Ñandejára, Ñandejára— he’i Maria Gavrilovna ojopyhápe chugui ipo— ¡Nde ra’e pe kuimba’e! ha ndachekuaáipiko.

Burnín hova sa’yjupaite… ha ojeity ivýpe…

La tempestad

 

Por colinas, caballos veloces
aplastaban la nieve profunda…
A un lado un templo sagrado
solitario asomaba al camino.


…………………


Mas de pronto estalló la nevasca,
y la nieve cayó a grandes copos.
En el ala azabache un silbido,
sobrevuela un cuervo el trineo.
¡El gemido auguraba desdichas!
Los caballos de andar presuroso
oteaban las sombras lejanas,
y alzando sus crines…

ZHUKOVSKI

A finales de 1811, en tiempos de grata memoria, vivía en su propiedad de Nenarádovo el bueno de Gavrila Gavrílovich R**. Era famoso en toda la región por su hospitalidad y carácter afable; los vecinos visitaban constantemente su casa, unos para comer, beber, o jugar al boston a cinco kopeks con su esposa, y otros para ver a su hija, María Gavrílovna, una muchacha esbelta, pálida y de diecisiete años. Se la consideraba una novia rica y muchos la deseaban para sí o para sus hijos.

María Gavrílovna se había educado en las novelas francesas y, por consiguiente, estaba enamorada. El elegido de su amor era un pobre alférez del ejército que se encontraba de permiso en su aldea. Sobra decir que el joven ardía en igual pasión y que los padres de su amada, al descubrir la mutua inclinación, prohibieron a la hija pensar siquiera en él, y en cuanto al propio joven, lo recibían peor que a un asesor retirado.

Nuestros enamorados se carteaban y todos los días se veían a solas en un pinar o junto a una vieja capilla. Allí se juraban amor eterno, se lamentaban de su suerte y hacían todo género de proyectos. En sus cartas y conversaciones llegaron a la siguiente (y muy natural) conclusión: si no podemos ni respirar el uno sin el otro y si la voluntad de los crueles padres entorpece nuestra dicha, ¿no podríamos prescindir de este obstáculo? Por supuesto que la feliz idea se le ocurrió primero al joven y agradó muchísimo a la imaginación romántica de María Gavrílovna.

Llegó el invierno y puso término a sus citas, pero la correspondencia se hizo más viva. En cada carta Vladímir Nikoláyevich suplicaba a su amada que confiara en él, que se casaran en secreto, se escondieran durante un tiempo y luego se postraran a los pies de sus padres, quienes, claro está, al fin se sentirían conmovidos ante la heroica constancia y la desdicha de los enamorados y les dirían sin falta:

—¡Hijos, venid a nuestros brazos!

María Gavrílovna dudó largo tiempo; se rechazaron muchos planes de fuga. Pero al final aceptó: el día señalado debía no cenar y retirarse a sus habitaciones bajo la excusa de una jaqueca. Su doncella estaba en la conspiración; las dos tenían que salir al jardín por la puerta trasera, tras el jardín llegar hasta un trineo listo para partir y dirigirse a cinco verstas de Nenarádovo, a la aldea de Zhádrino, directamente a la iglesia, donde Vladímir las estaría esperando.

En vísperas del día decisivo María Gavrílovna no durmió en toda la noche; arregló sus cosas, recogió su ropa interior y los vestidos, escribió una larga carta a una señorita muy sentimental, amiga suya, y otra a sus padres. Se despedía de ellos en los términos más conmovedores, justificaba su acto por la invencible fuerza de la pasión, y acababa diciendo que el día en que se le permitiera arrojarse a los pies de sus amadísimos padres lo consideraría el momento más sublime de su vida.

Tras sellar ambas cartas con una estampilla de Tula, en la que aparecían dos corazones llameantes con una inscripción al uso, justo antes del amanecer, se dejó caer sobre la cama y se quedó adormecida. Pero también entonces a cada instante la desvelaban imágenes pavorosas. Ora le parecía que en el momento en que se sentaba en el trineo para ir a casarse, su padre la detenía, la arrastraba por la nieve con torturante rapidez y la lanzaba a un oscuro subterráneo sin fondo… y ella se precipitaba al vacío con un inenarrable pánico en el corazón. Ora veía a Vladímir caído sobre la hierba, pálido y ensangrentado. Y éste, moribundo, le imploraba con gritos estridentes que se apresurara a casarse con él… Otras visiones horrendas e insensatas corrían una tras otra por su mente.

Por fin se levantó, más pálida que de costumbre y con un ya no fingido dolor de cabeza. Sus padres se apercibieron de su desasosiego; la delicada inquietud e incesantes preguntas de éstos—«¿Qué te pasa, Masha? Masha, ¿no estarás enferma?»— le desgarraban el corazón. Ella se esforzaba por tranquilizarlos, por parecer alegre, pero no podía.

Llegó la tarde. La idea de que era la última vez que pasaba el día entre su familia le oprimía el corazón. Estaba medio viva: se despedía en secreto de todas las personas, de todos los objetos que la rodeaban. Sirvieron la cena. Su corazón se puso a latir con fuerza. Con voz temblorosa anunció que no le apetecía cenar y se despidió de sus padres. Éstos la besaron y la bendijeron, como era su costumbre: ella casi se echa a llorar. Al llegar a su cuarto se arrojó sobre el sillón y rompió en llanto. La doncella la convencía de que se calmara y recobrara el ánimo. Todo estaba listo. Dentro de media hora Masha debía dejar para siempre la casa paterna, su habitación, su callada vida de soltera…

Afuera había nevasca. El viento ululaba, los postigos temblaban y daban golpes; todo se le antojaba una amenaza y un mal presagio. Al poco en la casa todo calló y se durmió. Masha se envolvió en un chal, se puso una capa abrigada, tomó su arqueta y salió al porche trasero. La sirvienta tras ella llevaba dos hatos. Salieron al jardín. La ventisca no amainaba; el viento soplaba de cara, como si se esforzara por detener a la joven fugitiva. A duras penas llegaron hasta el final del jardín. En el camino las esperaba el trineo. Los caballos, ateridos de frío, no paraban quietos; el cochero de Vladimir se movía ante las varas, reteniendo a los briosos animales. Ayudó a la señorita y a su doncella a acomodarse y a colocar los bultos y la arqueta, tomó las riendas, y los caballos echaron a volar.

Tras encomendar a la señorita al cuidado del destino y al arte del cochero Terioshka, prestemos atención ahora a nuestro joven enamorado.

Vladimir estuvo todo el día yendo de un lado a otro. Por la mañana fue a ver al sacerdote de Zhádrino, consiguió persuadirlo, luego se fue a buscar padrinos entre los terratenientes del lugar. El primero a quien visitó, el corneta retirado Dravin, un hombre de cuarenta años, aceptó de buen grado. La aventura decía que le recordaba los viejos tiempos y las calaveradas de los húsares. Convenció a Vladimir de que se quedara a comer con él y le aseguró que con los otros dos testigos no habría problema. Y, en efecto, justo después de comer se presentaron el agrimensor Schmidt, con sus bigotes y sus espuelas, y un muchacho de unos dieciséis años, hijo del capitán jefe de la policía local, que hacía poco había ingresado en los ulanos. Ambos no sólo aceptaron la propuesta de Vladimir sino incluso le juraron estar dispuestos a dar la vida por él. Vladímir los abrazó lleno de entusiasmo y se marchó a casa para hacer los preparativos.

Hacía tiempo que ya era de noche. Vladimir envió a su fiel Terioshka con la troika a Nenarádovo con instrucciones detalladas y precisas, y para sí mismo mandó preparar un pequeño trineo de un caballo, y solo, sin cochero, se dirigió a Zhádrino, donde al cabo de unas dos horas debía llegar también María Gavrílovna. Conocía el camino y sólo tendría unos veinte minutos de viaje.

Pero, en cuanto Vladimir dejó atrás las casas para internarse en el campo, se levantó viento y se desató una nevasca tal que no pudo ver nada. En un minuto el camino quedó cubierto de nieve, el paisaje desapareció en una oscuridad turbia y amarillenta a través de la que volaban los blancos copos de nieve; el cielo se fundió con la tierra. Vladimir se encontró en medio del campo y quiso inútilmente retornar de nuevo al camino; el caballo marchaba a tientas y a cada instante daba con un montón de nieve o se hundía en un hoyo; el trineo volcaba a cada momento. Vladimir no hacía otra cosa que esforzarse por no perder la dirección que llevaba. Pero le parecía que ya había pasado media hora y aún no había alcanzado el bosque de Zhádrino. Pasaron otros diez minutos y el bosque seguía sin aparecer. Vladimir marchaba por un llano surcado de profundos barrancos. La ventisca no amainaba, el cielo seguía cubierto. El caballo empezaba a agotarse, y el joven, a pesar de que a cada momento se hundía en la nieve hasta la cintura, estaba bañado en sudor.

Al fin Vladimir se convenció de que no iba en la buena dirección. Se detuvo, se puso a pensar, intentando recordar, hacer conjeturas, y llegó a la conclusión de que debía doblar hacia la derecha. Torció a la derecha. Su caballo apenas avanzaba. Ya llevaba más de una hora de camino. Zhádrino no debía estar lejos. Marchaba y marchaba, y el campo no tenía fin. Todo eran montones de nieve y barrancos: el trineo volcaba sin parar y él lo enderezaba una y otra vez. El tiempo pasaba; Vladimir comenzó a preocuparse de veras.

Por fin algo oscuro asomó a un lado. Vladímir dio la vuelta hacia allá. Al acercarse vio un bosque. Gracias a Dios, pensó, ya estamos cerca. Siguió a lo largo del bosque con la esperanza de llegar en seguida a la senda conocida o de rodearlo; Zhádrino se encontraba justo detrás. Encontró pronto la pista y se internó en la oscuridad de los árboles que el invierno había desnudado. Allí el viento no podía campar por sus fueros, el camino estaba liso, el caballo se animó y Vladimir se sintió más tranquilo.

Y sin embargo, seguía y seguía, y Zhádrino no aparecía por ninguna parte: el bosque no tenía fin. Vladimir comprobó con horror que se había internado en un bosque desconocido. La desesperación se apoderó de él. Fustigó el caballo, el pobre animal primero se lanzó al trote, pero pronto comenzó a aminorar la marcha y al cuarto de hora, a pesar de todos los esfuerzos del desdichado Vladimir, avanzó al paso.

Poco a poco los árboles comenzaron a clarear y Vladimir salió del bosque: Zhádrino no se veía. Debía de ser cerca de la medianoche. Las lágrimas saltaron de sus ojos, y marchó a la buena de Dios. El temporal se calmó, las nubes se alejaron, ante él se extendía una llanura cubierta de una alfombra blanca y ondulada. La noche era bastante clara. Vladimir vio no lejos una aldehuela de cuatro o cinco casas y se dirigió hacia ella. Junto a la primera isba saltó del trineo, se acercó corriendo a la ventana y llamó. Al cabo de varios minutos se levantó el postigo de madera y un viejo asomó su blanca barba.

—¿Qué quieres?

—¿Está lejos Zhádrino?

—¿Si está lejos Zhádrino?

—¡Sí, sí! ¿Está lejos?

—No mucho. Habrá unas diez verstas.

Al oír la respuesta Vladimir se agarró de los pelos y se quedó inmóvil, como un hombre al que hubieran condenado a muerte.

—¿Y tú, de dónde eres?—prosiguió el viejo.

Vladimir no estaba para preguntas.

—Oye, abuelo —le dijo al viejo—. ¿No podrías conseguirme unos caballos hasta Zhádrino?

—¿Nosotros, caballos?—dijo el viejo.

—¿Podrías al menos conseguirme un guía? Le pagaré lo que pida.

—Espera—dijo el viejo soltando el postigo—. Te mandaré a mi hijo; él te acompañará.

Vladímir se quedó esperando. No pasó un minuto que llamó de nuevo a la ventana. El postigo se levantó y apareció la barba.

—¿Qué quieres?

—¿Qué hay de tu hijo?

—Ahora sale. ¿No te habrás helado? Entra a calentarte.

—Te lo agradezco. Manda cuanto antes a tu hijo.

Las puertas chirriaron: salió un muchacho con un perro que echó a andar por delante, unas veces indicando el camino, otras buscándolo entre los montones de nieve que lo habían cubierto.

—¿Qué hora es? —le preguntó Vladimir.

—Pronto ha de amanecer —respondió el joven mujik, y Vladimir ya no dijo ni una sola palabra más.

Cantaban los gallos y había amanecido cuando lograron llegar a Zhádrino. La iglesia estaba cerrada. Vladimir pagó al guía y se dirigió a casa del sacerdote. Ante la casa no estaba su troika. ¡Qué noticia le aguardaba!

Pero volvamos a los buenos señores de Nenarádovo y veamos que ocurría allí.

Pues nada.

Los viejos se levantaron y fueron al salón. Gavrila Gavrílovich, con su gorro de dormir y chaquetón de paño, y Praskovia Petrovna, con su bata guateada. Sirvieron el samovar, y Gavrila Gavrílovich mandó a la muchacha que se fuera a enterar de cómo se encontraba de salud María Gavrílovna y si había descansado bien. La muchacha regresó e informó a los señores que la señorita había dormido mal, pero que ahora decía que se encontraba mejor y que al rato vendría al salón. Y, en efecto, la puerta se abrió y María Gavrílovna se acercó a saludar a su padre y a su madre.

—¿Qué tal tu cabeza, Masha?—preguntó Gavrila Gavrílovich.

—Mejor, papá—respondió Masha.

—Seguro que ayer te atufaste —dijo Praskovia Petrovna.

—Puede ser, mamá—contestó Masha.

El día pasó felizmente, pero por la noche Masha se encontró muy mal. Mandaron a por el médico a la ciudad. Éste llegó al anochecer y encontró a la enferma delirando. Se le declararon unas fuertes calenturas, y la pobre enferma estuvo durante dos semanas al borde de la muerte.

Nadie en la casa sabía del intento de fuga. Las cartas que escribió la víspera fueron quemadas: su doncella, temiendo la ira de los señores, no dijo nada a nadie. El sacerdote, el corneta retirado, el agrimensor de bigotes y el pequeño ulano fueron discretos, y no en vano. Terioshka el cochero nunca decía nada de más, ni siquiera cuando estaba bebido. De modo que la media docena larga de conjurados guardaron bien el secreto. Pero la propia María Gavrílovna, que deliraba sin parar, lo ponía al descubierto. Sin embargo, sus palabras eran tan confusas que la madre, que no se apartaba de su lado, sólo pudo deducir de ellas que su hija estaba locamente enamorada de Vladimir Nikoláyevich y que, probablemente, el amor era la causa de su dolencia.

La mujer consultó con su marido, con algunos vecinos, y, finalmente, todos llegaron a la unánime conclusión de que, al parecer, aquel era el sino de María Gavrílovna, que contra el destino todo es inútil, que la pobreza no es pecado, que no se vive con el dinero sino con el compañero, y así sucesivamente. Los proverbios morales son asombrosamente útiles en los casos en que, por mucho que lo intentemos, no se nos ocurre nada para justificarnos.

Entretanto, la señorita empezó a reponerse. A Vladimir hacía mucho tiempo que no se le veía en casa de Gavrila Gavrílovich. El joven estaba escarmentado por los recibimientos de rigor. Decidieron mandar a buscarlo y anunciarle la inesperada y feliz decisión: el consentimiento para la boda. ¡Pero cuál no sería el asombro de los señores de Nenarádovo cuando, en respuesta a la invitación, recibieron de él una carta más propia de un loco! En ella les informaba que jamás volvería a poner los pies en aquella casa, y les rogaba que se olvidaran de él, pues para un hombre tan desdichado como él no quedaba más esperanza que la muerte. Al cabo de unos días se enteraron que Vladimir se había incorporado al ejército. Esto sucedía en 1812.

Durante largo tiempo nadie se atrevió a informar del hecho a la convaleciente Masha. Ésta nunca mencionaba a Vladimir. Al cabo ya de varios meses, al descubrir su nombre entre los oficiales distinguidos y gravemente heridos en la batalla de Borodinó, Masha se desmayó, y se temió que le retornaran las calenturas. Pero, gracias a Dios, el desmayo no tuvo consecuencias.

Otra desgracia cayó sobre ella: falleció Gavrila Gavrílovich, dejándola heredera de toda la propiedad. Pero la herencia no la consoló; compartió sinceramente el dolor de la pobre Praskovia Petrovna y juró no separarse nunca de ella. Ambas dejaron Nenarádovo, lugar de tristes recuerdos, y se marcharon a vivir a sus tierras de ···.

También aquí los pretendientes revoloteaban en torno a la hermosa y rica joven: pero ella no daba la más pequeña esperanza a nadie. A veces su madre insistía en que debía elegir al compañero de su vida, pero María Gavrílovna negaba con la cabeza y se quedaba pensativa. Vladimir ya no existía: había muerto en Moscú, en vísperas de la entrada de los franceses. Su recuerdo era sagrado para Masha; al menos la joven guardaba todo lo que pudiera recordarle: los libros que un día él había leído, sus dibujos, las partituras y los versos que él había copiado para ella. Los vecinos, enterados de todo, se asombraban de su constancia y esperaban con curiosidad al héroe que debería, al fin, acabar venciendo la desdichada fidelidad de la virginal Artemisa.

Entretanto la guerra había acabado gloriosamente. Nuestros regimientos retornaban de allende las fronteras. El pueblo salía corriendo a su encuentro. Se entonaban las canciones conquistadas: Vive Henri-Quatre, valses tiroleses y arias de la Joconde. Los oficiales, que habían partido a la guerra siendo casi unos muchachos, regresaban, templados en el aire del combate, hechos unos hombres y cubiertos de cruces. Los soldados, en sus alegres charlas, entremezclaban a cada momento palabras alemanas y francesas. ¡Qué tiempo inolvidable! ¡Días de gloria y de entusiasmo! ¡Con qué fuerza latía el corazón ruso ante la palabra patria! ¡Qué dulces las lágrimas en los encuentros! ¡Con qué unanimidad se fundía en nosotros el sentimiento del orgullo nacional con el amor al soberano! ¡Y para él, qué momento sublime!

Las mujeres, las mujeres rusas no tuvieron rival en aquel tiempo. Su habitual frialdad desapareció. Su entusiasmo era auténticamente embriagador cuando al recibir a los vencedores gritaban: “¡Hurra!”

Y al aire sus cofias lanzaban

¿Qué oficial de aquel entonces no reconoce que debe a la mujer rusa la condecoración más noble y preciosa?…

En aquel tiempo esplendoroso María Gavrílovna vivía con su madre en la provincia de ··· y no podía ver cómo las dos capitales celebraban el regreso de las tropas. Pero en los distritos y en los pueblos el entusiasmo general era tal vez aún mayor. La aparición de un oficial por aquellos lugares era para éste un auténtico paseo triunfal, y el enamorado vestido de frac lo pasaba mal a su lado.

Ya hemos dicho que, a pesar de su frialdad, María Gavrílovna seguía como antes rodeada de pretendientes. Pero todos debieron ceder su lugar cuando en el castillo de la doncella apareció el coronel de húsares Burmín, herido, con una cruz de San Jorge en el ojal y de una interesante palidez, como decían las damiselas del lugar. Tenía alrededor de veintiséis años. Había venido de permiso a su propiedad, vecina a la aldea de María Gavrílovna. María Gavrílovna le prestaba un interés particular. Ante él su acostumbrado semblante pensativo se animaba. No se podría decir que coqueteara con él, pero el poeta, ante el modo de comportarse de la joven, hubiera dicho:

Se amor non è, che dunque?

Burmín era realmente un joven muy agradable. Poseía justamente esa inteligencia que gusta a las mujeres: el saber del decoro y de la observación, carente de toda pretensión y dotado de una despreocupada ironía. Su actitud hacia María Gavrílovna era sencilla y libre; pero, cualquier cosa que dijera o hiciera ella, el alma y la mirada del joven no dejaban de seguirla. Parecía de un carácter callado y discreto, y si bien los rumores aseguraban que en su tiempo fue un terrible calavera, ello no empañaba su imagen ante María Gavrílovna, que (como todas las jóvenes en general) perdonaba de buen grado las travesuras que evidenciaban valentía y carácter encendido.

Pero sobre todo… (más que su delicadeza y agradable conversación, más que la interesante palidez, más que el brazo vendado), lo que alimentaba sobremanera su curiosidad e imaginación era el silencio del joven húsar. María Gavrílovna no podía ignorar que ella le gustaba mucho: probablemente, también él, con su inteligencia y saber, ya podía haber notado que ella le distinguía. ¿A qué se debía entonces que ella no lo hubiera visto postrado a sus pies ni oído su declaración de amor? ¿Qué lo retenía? ¿La timidez, inseparable de todo verdadero amor, el orgullo, o la coquetería de un astuto conquistador? Era para ella un enigma. Tras meditarlo bien, llegó a la conclusión de que la única razón para tal comportamiento era la timidez; se propuso animarlo mostrando hacia él mayor interés y, según las circunstancias, ternura incluso. Se preparaba para el desenlace más inesperado y aguardaba con impaciencia el momento de la romántica declaración de amor, pues el secreto, sea éste el que fuere, es siempre un peso difícil de llevar para el corazón de una mujer. Sus movimientos estratégicos lograron el éxito deseado: al menos Burmín se sumió en un estado de ensimismamiento tal y sus ojos negros se detenían en María Gavrílovna con tanto fuego, que el momento decisivo parecía próximo. Los vecinos ya hablaban de la boda como de una cosa hecha, y la buena Praskovia Petrovna se mostraba contenta de que, por fin, su hija hubiera encontrado un novio digno de ella.

Una día la anciana se hallaba sola en el salón haciendo un solitario, cuando Burmín entró en la habitación y al punto preguntó por María Gavrílovna.

—Está en el jardín —dijo la anciana—. Vaya a verla, que yo lo esperaré aquí.

Burmín salió, y la anciana se santiguó y se dijo: «¡Ojalá hoy se decida todo!»

Burmín encontró a María Gavrílovna junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en las manos y vestida de blanco, como una verdadera heroína de novela. Tras las primeras preguntas María Gavrílovna dejó adrede de sostener la conversación, ahondando de este modo el embarazo mutuo y del cual tal vez sólo se podría salir con una repentina y decisiva declaración de amor. Y así sucedió: Burmín, sintiendo lo difícil de su situación, le dijo que hacía tiempo que buscaba el momento para abrirle su corazón y le rogó un minuto de su atención. María Gavrílovna cerró el libro y bajó la mirada en señal de asentimiento.

—La amo—dijo Burmín—, la quiero con pasión… —María Gavrílovna enrojeció y dejó caer aún más la cabeza—. He sido un imprudente al entregarme a una dulce costumbre, al hábito de verla y escucharla cada día… —María Gavrílovna recordó la primera carta de St.-Preux—. Ahora ya es tarde para luchar contra mi destino; el recuerdo de usted, su imagen querida e incomparable será a partir de ahora un tormento y una dicha para mi existencia; pero aún me queda un duro deber, descubrirle un horrible secreto y levantar así entre nosotros un insalvable abismo…

—Éste siempre ha existido —lo interrumpió vivamente María Gavrílovna—. Nunca hubiera podido ser su esposa…

—Lo sé—le dijo él en voz baja—. Sé que en un tiempo usted amó, pero la muerte y tres años de dolor… ¡Mi buena, mi querida María Gavrílovna! No intente privarme de mi único consuelo, de la idea de que usted hubiera aceptado hacer mi felicidad si… Calle, por Dios se lo ruego, calle. Me está usted torturando. Sí, lo sé, siento que usted hubiera sido mía, pero… soy la criatura más desgraciada del mundo… ¡estoy casado!

María Gavrílovna lo miró con asombro.

—¡Estoy casado—prosiguió Burmín—; hace más de tres años que lo estoy y no sé quién es mi mujer, ni dónde está, ni si la volveré a ver algún día!

—Pero ¿qué dice?—exclamó María Gavrílovna—. ¡Qué extraño! Siga, luego le contaré… pero siga, hágame el favor.

—A principios de 1812—contó Burmín—, me dirigía a toda prisa a Vilna, donde se encontraba nuestro regimiento. Al llegar ya entrada la noche a una estación de postas, mandé enganchar cuanto antes los caballos, cuando de pronto se levantó una terrible ventisca, y el jefe de postas y los cocheros me aconsejaron esperar. Les hice caso, pero un inexplicable desasosiego se apoderó de mí; parecía como si alguien no parara de empujarme. Mientras tanto la tempestad no amainaba, no pude aguantar más y mandé enganchar de nuevo y me puse en camino en medio de la tormenta. Al cochero se le ocurrió seguir el río, lo que debía acortarnos el viaje en tres verstas. Las orillas estaban cubiertas de nieve: el cochero pasó de largo el lugar donde debíamos retomar el camino, y de este modo nos encontramos en un paraje desconocido. La tormenta no amainaba; vi una lucecita y mandé que nos dirigiéramos hacia ella. Llegamos a una aldea: en la iglesia de madera había luz. La iglesia estaba abierta, tras la valla se veían varios trineos: por el atrio iba y venía gente.

«¡Aquí! ¡Aquí!», gritaron varias voces. «Pero, por Dios, ¿dónde te habías metido?—me dijo alguien—. La novia está desmayada, el pope no sabe qué hacer; ya nos disponíamos a irnos. Entra rápido.»

Salté en silencio del trineo y entré en la iglesia débilmente iluminada con dos o tres velas. La joven se sentaba en un banco, en un rincón oscuro de la iglesia; otra muchacha le fregaba las sienes. «Gracias a Dios —dijo ésta—, al fin ha llegado usted. Casi nos consume usted a la señorita.» Un viejo sacerdote se me acercó para preguntarme: «¿Podemos comenzar?» «Empiece, empiece, padre», le dije distraído. Pusieron en pie a la señorita. No me pareció fea… Una ligereza incomprensible, imperdonable, sí… Me coloqué a su lado ante el altar: el sacerdote tenía prisa: los tres hombres y la doncella sostenían a la novia y no se ocupaban más que de ella. Nos desposaron. «Bésense», nos dijeron. Mi esposa dirigió hacia mí su pálido rostro. Yo quise darle un beso… Ella gritó: «¡Ah, no es él! ¡no es él!», y cayó sin sentido. Los padrinos me dirigieron sus espantadas miradas. Yo me di la vuelta, salí de la iglesia sin encontrar obstáculo alguno, me lancé hacia la kibitka y grité: «¡En marcha!»

—¡Dios mío! —exclamó María Gavrílovna—. ¿Y no sabe usted qué pasó con su pobre esposa?

—No lo sé—dijo Burmín—, no sé cómo se llama la aldea en que me casé, no recuerdo de qué estación de postas había salido. Por entonces le di tan poca importancia a mi criminal travesura, que, al dejar atrás la iglesia, me dormí y desperté al día siguiente por la mañana, ya en la tercera estación de postas. Mi sirviente, que entonces viajaba conmigo, murió durante la campaña, de manera que ahora no tengo ni la esperanza siquiera de encontrar a la mujer a la que gasté una broma tan cruel y que ahora tan cruelmente se ha vengado de mí.

—¡Dios mío, Dios mío! —dijo María Gavrílovna agarrándole la mano—. ¡De modo que era usted! ¿Y no me reconoce?

Burmín palideció… y se arrojó a sus pies…

Alexander Sergeyevich Pushkin

Alexander Sergeyevich Pushkin niko ñe’ẽpoty, ñoha’ãnga ha mombe’upyrusu haihára Rusiaygua arapa’ũ Romanticismo oñembohérava. Hi’ararecha 6 jasypoteĩ 1799-pe. Itúva héra Sergey Lvovich Pushkin ha isy katu Nadezhda Ossipovna Gannibal. Mokõivéva niko Rusia atykateygua. Oñemoarandu Liceo Imperial-pe ha upéi ov San Petersburgo-pe. Omenda Natalia Goncharova rehe ha hendive oguereko irundy ñemoñare: Maria (1832) , Alexander (1833), Grigory (1835) and Natalia (1836). Ohai rupi jehai oipytyvõva haihára radical, oñemondo chupe mombyry Sibéria-pe oiko hag̃ua. Ikuaaha ipoguasúva omo’ãva chupe oñe’ẽ hérape ha upéicha rupi ojeiporavo ambue táva oiko hag̃ua upépe, hérava Yekaterinoslav (Ucrania-pe). Heta mba’e apytépe ohai: Kavaju’arigua kuarepotijuatãguigua (ñe’ẽpoty, 1833), Invitado itaguigua (ñoha’ãnga), Mozart ha Salieri (ñoha’ãnga, 1830), mombe’urã mbykýva aty hérava Amyrỹi Ivan Petrovich Belkin Mombe’upyre (1830) ha mombe’upyrusu mbykýva hérava Eugenio Oneguin (omoherakuã ohóvo pehẽpehẽme 1823 guive 1831 meve). Ary 1837-me oñorairõ guarinihára Francia-ygua hérava Georges d’Anthés ndive ha upéicha rupi ojejapi chupe ipyti’áre ha omano. Ta’ãnga oñeguenohẽhague Vikipetãgui, ojapóva’ekue Orest Kiprensky Hekovehai oñeguenohẽ Vikipetãgui avei.

Mombe’urã ombohasava’ekue.

Cherehegua

Che réra Cristhian Emiliano Encina Cantero, chereñói 25 jasypo 1989-pe, peteĩ táva ojeikuaava “Ñanduti taváicha”, Itauguá he’iséva: “Ita osẽva ysyrygui” tenonderãite ojeherova’ekue chupe Itaygua ha Españolkuéra nde’ikuaáigui “y” omyengovia hikuái pe tai “u”-pe ha opyta ojeikuaaháichama ko’ág̃a. Itaygua opyta 30 km. Paraguaygui, tetã vore Central-pe. Añemoaranduva’ekue mbo’ehao “Juan C. Centurión-pe” upe távape, Juan C. Centurión jeko peteĩva umi iñaranduvava’ekue yma Ñorãirõ Guasúrõ guare ha peteĩva, Carlos Antonio López sãmbyhy aja ohova’ekue oñemoarandu Europa-pe ha avei pe ohai ypyva’ekue mombe’upuku.

Amohu’ã rire mbo’ehao añemoarandu mbohapy ñe’ẽme ỹrõnte namohu’ãmbái, upéi ñoha’ãnga (2011-2014) ha declamación (2012-2021) ko arýpe amohu’ãtava. Mbo’ekuaahára guaraní ñe’ẽme amohu’ã 2017, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraníme, 2018-pe amohu’ã  mbo’epy tendyry rehegua SNNP-pe ha ko’ág̃a aha’ãrõ ambojoapy jevy hag̃ua “Ingeniería Zootécnica” ha amongakuaahína che apytu’ũme ambue mbo’epy ajetavy’osévape.

Chéniko ñe’ẽpapára, mombe’umbyky, ñoha’ãnga ha morangu apohára ha avei aipykúi ñe’ẽasa rapére ha amyasãima 3 aranduka che mba’eteéva ha mokõi aranduka ambue tapichandie (Antología). Avei ñoha’ãngahára ha amba’apóma peteĩ película hérava “Charlotte” ary 2019-pe, película oñembopýva Paraguay ha Argentina ñepytyvõre ha peteĩ serie hérava “Pequeñas Esperanzas” osẽva’ekue peteĩ ONG Estados Unidos-pegua pytyvõ rupive.